Soutěžní podmínky - Kodex chování


Z důvodu bezpečnosti soutěžících a pedagogů a zabezpečení poctivého přístupu k jednotlivým soutěžícím žákům vydává organizátor soutěže společnost ABF, a.s. tento kodex chování pedagogů.

Pedagogové soutěžících nesmí v průběhu soutěže přistupovat k jednotlivým žákům/soutěžícím a radit, jak postupovat v zadaném úkolu, hodnotit práci studentů či jakýmkoliv jiným způsobem se vyjadřovat k práci všech soutěžících.

Udělování rad, napovídání nebo jen obyčejná verbální komunikace ze strany pedagogického doprovodu je nepřípustné a může být potrestáno diskvalifikací družstva! Z tohoto důvodu nemá pedagogický doprovod přístup k soutěžícím během praktické části soutěže. Jakékoliv narušování koncentrace soutěžících ze strany pedagogů se bude brát jako porušení BOZP a pověřený porotce má právo odečítat body postiženým soutěžním dvojicím nebo je ze soutěže vyloučit.

Pedagog se nebude pohybovat v prostoru vyhrazeném pro soutěžní úkoly nebo v jeho těsné blízkosti.

Kodex chování

Pedagog je zodpovědný za své chování a chování svěřených soutěžících od vstupu do soutěžní haly až do jejího opuštění, před a po každém kole soutěže.

Zakázané jednání:

  • jakékoliv poznámky, rady k výrobkům nebo jejich kritika,
  • aktivní zásah nebo pomoc při zpracování úkolů,
  • dožadování se opravy výrobků,
  • jakákoliv urážlivá, posměšná gesta směrem k výrobkům ostatních soutěžících,
  • jakékoliv narušování pracovního prostoru soutěžích v místech určených k vykonání soutěžních disciplín SUSO včetně přístupových prostor.

Postihy:

  • 1. Slovní a veřejné napomenutí pedagoga - Soutěžní dvojice, kterou pedagog doprovází, obdrží žlutý štítek ve stojanu na své stanoviště
  • 2. Odpočet pěti bodů soutěžnímu družstvu, opětovně nedodržuje Kodex chování pedagogů při soutěži SUSO, družstvo oranžový štítek ve stojanu na své stanoviště
  • 3. Vyloučení soutěžního družstva, jehož doprovázející pedagog opakovaně nedodržel Kodex chování pedagogů při soutěži SUSO, do celkového hodnocení se budou započítávat jen dosud získané body. Dalších disciplín se družstvo již účastnit nebude. Družstvo obdrží červený štítek ve stojanu na své stanoviště

Právo kontroly dodržování kodexu má zástupce organizátora soutěže společnosti ABF, a.s. společně s technickými poradci/garanty jednotlivých disciplín.

Přihlášením na postupové kolo nebo na finále Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO souhlasí přihlášená škola, doprovázející pedagog i soutěžící s obsahem textu „Kodex chování pedagogů v soutěžích SUSO“ a zároveň akceptují případné postihy za jeho nedodržení.